ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ชุมนุมภาษาญี่ปุ่น
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ชุมนุมดนตรี
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ลูกเสือ ป.1-3)
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) ป.4-6